Informatieverzoeken

Over ontbrekende data en de WOB

De beginselen van behoorlijk bestuur houden tevens in dat beleid en daaraan ten grondslag liggende afwegingen openbaar en toegankelijk zijn.

De Wet Openbaarheid Bestuur (Wob), per 1 mei Wet Open Overheid (Woo) weerspiegelt dan ook deze eisen aan behoorlijk bestuur en stelt burgers in staat om onafhankelijke controle uit te oefenen. Waar dat in het verleden vaak journalisten waren die hier beroep op deden, is dit ook een fundamenteel gereedschap van de stichting BMRK.

* Het eerste deel van de WOB betreft de intentie van de overheden zelf. Dat deze gericht dient te zijn op een pro-actieve invulling van transparantie en openbaarheid.
* Het tweede deel stelt individuen en rechtspersonen in het algemeen in staat om informatie op te vragen. Het openbaar bestuur is daarbij gehouden om binnen vier weken deze gegevens te verstrekken.

Organisaties die worden benaderd door de BMRK

Hier een idee van de enkele relevante overheidsonderdelen die informatie kunnen vrijgeven. Van de Universitaire Medische Centra (UMC) zijn er zeven, het Erasmus is een voorbeeld.

Overzicht WOB-aanvragen

De volgende tabel geeft een indruk van de relevante WOB-verzoeken en de status daarvan. Deze wordt regelmatig bijgewerkt.
UMC: Universitair Medisch Centrum; VWS: Volksgezondheid Welzijn en Sport. NZA: Nederlandse Zorg Autoriteit, GGD: Gemeentelijke GezondheidsDienst
Bijgewerkt op: 15 februari 2024.

Ingediend bij
Datum
Reactie
Status
Relevantie
1. Modellen van het RIVM
3. Casusdata corona-patiënten
4. Overlijdensregister-data
Ministerie van VWS
september 2020
afgewezen, bezwaar ook afgewezen
2. Ct-factor (PCR test)
Uitspraak bestuursrechter 17/2/23: modellen moeten worden geopenbaard Modellen ontvangen, maar onvolledige info.
Toetsing van prognoses en rechtvaardiging van maatregelen.
Ministerie van VWS
oktober 2020
afgewezen, bezwaar ook afgewezen, in beroep: na uitspraak van bestuursrechter in hoger beroep; maar ook een nieuwe Woo-Aanvraag Ct-waarden kiemsurveillance
Uitspraak Hoger Beroep 25/1/23: Minister had met MOU geen zeggenschap over laboratoria, Ct-waarden hoeven niet te worden verstrekt. Maar wel: 1.2 miljoen Ct-waarden vrijgegeven uit het kiemsurveillancetraject (van 8 M totaal pos.) En besluit 14/12/23: er volgt meer. Maar: niet bij laboratoria. Beroep en bezwaar over diverse verzoeken verspreid (zie 8). Wachten op getekende contracten.
Essentiële epidemiologische data behoren openbaar te zijn.
Bij hoge Ct-drempelwaarde testen ook mensen positief die weken geleden genezen zijn. Periode: t/m oktober 2020.
UMC’s
maart 2022
afwijzing op grond van Art. 7:457 BWB en jurisprudentie: 7:457 is "uitputtend" en anonimiseren is niet relevant
In beroep tegen besluit op bezwaar; wachten op zitting (Erasmus).
Casusdata zijn essentieel voor de beantwoording van epidemiologische en medische vragen
5. Overlijdensregister en vaccinatieregister data ("Deltavax")
6. Facturatie-details gedeclareerde behandelingen
februari 2022
afwijzing;
wet op CBS verhindert vrijgave: uitputtend ten opzichte van Wob
Vanwege verlopen termijn, nieuw Woo-verzoek in voorbereiding.
Koppeling van overlijdensdata en vaccinatiecampagne-data levert inzicht in vaccinatierisico, op leeftijd gestratificeerd niveau.
Centraal Bureau voor Statistiek
....
Ministerie van VWS, resp. CBS
maart 2022
afwijzing; combinatie van gegevens niet onder Woo; resp. wet CBS verhindert openbaarmaking
VWS: Besluit op Bezwaar. CBS bezwaarprocedure; 7/7/23 ambtelijke hoorzitting geweest: wacht op 6 weken uitgesteld besluit.
14/2/24: Nieuw besluit, alles wordt verstrekt.
Koppeling tussen vaccinatiedata en overlijdensregister is de enige mogelijkheid voor inzicht effecten van campagne.
april 2022
afgewezen
Overleg over welke data wel overlegd kunnen worden. Deels verlegging vraag naar NZA
(nr. 7)
Afwijkingen in declaraties leveren inzicht in ziektebeelden (vgl. openbare data in Duitsland)
7. Type behandelingen, statistiek
Nederlandse Zorg Autoriteit NZA
juni 2022
in ontvangstfase
...
Inzicht in temporale verschuiving ziektebeelden
UMC's
8. Ct en TTP waarden achter PCR uitslagen
9. Ct-beleid patiënten en personeel bij AMC
GGD's (Limburg)
en VWS
Amsterdam Medisch Centrum
Ct waarden tussen 10/2020 en 07/2022
Ingebrekestelling VWS. Beroep Niet Tijdig Beslissen ingesteld. Afwijzend besluit 9/23, maar met besluit 14/12/23 wordt een deel vrijgegeven (wachten); zie ook 2.
GGD: niet ontvankelijk verklaard; contracten worden verzameld (VWS)
juli 2022
september 2022
toegekend
ziekenhuizen gebruiken Ct-waarde voor patiënten- en personeelsbeleid (zie Ct-zaak, nr. 2)
10. Gespreksverslagen OMT
VWS
oktober 2022
afgewezen
Verlopen, soortgelijke verzoeken lopen bij anderen, m.n. BVNL
Uit kamerdebat blijkt dat informatie rond OMT dreigt te worden gewist.
Gevraagde informatie vrijgegeven
11. "Dictionary Tabel" bij de IRIS software doodsoorzakenklassificatie
CBS
februari 2023,
maart 2023
(afgewezen) + identiek verzoek toegewezen
Vertaaltabellen vrijgegeven, ook digitale versie binnen.

Meer weten of samen werken?

Neem contact met ons op

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via nummer: 085 130 1711

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.