Terug naar overzicht

Nieuw normaal in sterfte, internationale vergelijking

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇪🇬🇧🇸🇪🇳🇱🇩🇪🇦🇺

In een vorig artikel presenteerden we de cumulatieve sterfte voor diverse recente jaren in Nederland in een grafische weergave waarbij we een uitvergroting toepasten door een bepaalde wekelijkse sterfte er van af te trekken. Dit heeft voordelen ten opzichte van het hanteren van het ietwat problematische begrip oversterfte als referentie. Hier passen we ditzelfde recept toe op het sterftebeeld in 6 andere landen.

Zweden

We beginnen het overzicht met Zweden omdat dit een land is waarbij lock-downs niet werden opgelegd. Na het passeren van de epidemie in 2020 keerde het patroon terug naar normaal, waarbij het zeer waarschijnlijk is dat de versterkte natuurlijke immuniteit dit mogelijk maakt.

De magenta lijn (2020) is daarom de uitzondering in een reeks curves die dicht bij elkaar liggen.

Australië

Corona als een epidemie was nagenoeg afwezig in Australië in 2020. In het jaar 2021, het jaar van de grootschalige medische interventie, nam de sterfte aanzienlijk toe en werd zelfs overtroffen door het jaar 2022 terwijl 2023 (onvolledige data) aansluit bij de trend.

Australische cumulatieve sterfte t.o.v. een tempo van 5000/week

De buren: Duitsland België en het Verenigd Koninkrijk

Interessant is het geval Duitsland, waar corona wel degelijk aanwezig was en rondging in 2020, maar aanvankelijk niet tot veel slachtoffers leidde, daarin leek het zelfs enigszins op Australië. De hogere sterfte toonde zich pas daarna in 2021 en 2022 met een patroon dat vergelijkbaar is met Australië, ofschoon minder uitgesproken.

Ook Engeland toont zo’n beeld, zij het dat de sterfte al in 2020 sterk toenam, evenals in België en Nederland.

België kende een uitzonderlijk hoge pieksterfte in het voorjaar van 2020, maar ten opzichte van Nederland was er een ‘prikronde’ met boosters minder. De schaal voor België kan het beeld wat vertekenen.

Overzicht

Voor het overzicht plaatsten we zes grafieken bij elkaar, dus nog exclusief Bulgarije.

Causaliteit

Onderzoek naar de oorzaken van de toegenomen sterfte dienen te worden gestoeld op adequate data. De Biomedische Rekenkamer zet zich in om deze data te verkrijgen. Hypothesevorming vindt plaats met analyses zoals deze hier en ook met resultaten uit pathologisch onderzoek. Ook op dit vlak dragen wij bij aan de totstandkoming van een publicatie die een doorbraak kan betekenen in het begrip voor de huidige sterfte en de schijnbaar verslechterde gezondheidstoestand (bevattelijkheid) van de bevolking in diverse vooral Westerse landen.

Correlatie, Oost Europa – en Zwitserland

In de besproken gevallen, konden we spreken van een 'nieuw normaal' vanwege de tot in 2023 aanhoudende hoge sterftecijfers. Dat is niet voor alle landen het gave. Kijken we naar Oost Europa, dan kunnen we bijvoorbeeld Bulgarije in beeld brengen, waar de sterfte over 20/21 de hoogste was van alle Europese landen. We zetten dit naast Zwitserland omdat ook daar corona vrij laat zijn intrede deed, net als in enkele andere Oost-Europese landen.

Dat late begin betekent ook dat die eerste golf en de vaccinatieronde van 21 voor een groot deel samenviel met de epidemie, hetgeen vóór 2020 anathema was. De inzetgrafiek toont het injectieverloop en men kan de overeenkomst tussen de sterfteverloop en deze injectiepieken goed herkennen. Aldus bereikte de totale sterfte een uitzonderlijke hoge omvang in Bulgarije. Deze hoge sterfte is echter niet structureel aangezien 2023 terugkeert naar een duidelijke lagere sterfte dan 'normaal' (bijvoorbeeld 2018).

Een zelfde soort beeld is te herkennen voor Zwitserland. De hoge sterfte is minder extreem. De absolute injectiegraad is hoger, maar ook hier is het aantal boosterprikken zeer beperkt. De terugkeer naar 'normaal' is minder sterk dan voor Bulgarije het geval is, waar ondersterfte kenmerkend is na een periode van oversterfte.

Referenties:

www.mortality.org

Our world in Data (via Github) (voor aantallen injecties)